Okrugli sto – Prezentacija rezultata projekta „Glasovi mladih koji napuštaju alternativnu brigu 2018/2019“

Na održanom okruglom stolu prezentirani su rezultati implementacije projekta „Glasovi mladih koji napuštaju brigu“ kroz dokumente „Analiza stanja i potreba mladih koji izlaze iz brige“ i „Pravni osnov i okvir za pokretanje kampanje javnog zagovaranja za unapređenje satusa i položaja djece i mladih koji napuštaju brigu“ koji su kreirani pod okriljem organizacije SOS Dječija sela BiH. Prezentirane su i prakse te zakonski okviri koji postoje u BiH a koji tretiraju oblast zaštite djece bez roditeljskog staranja te mladih.  Okrugli sto  je održan uz prisustvo predstavnika vlasti, kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, općinskih službi za socijalni rad te naših partnera iz NVO sektora sa područja Kantona Sarajevo koje se bave alternativnim načinima brige o djeci i mladima bez roditeljskog staranja u BiH.

Na okruglom stolu je rečeno da ovi dokumenti predstavljaju značajan iskorak u razumijevanju potreba i problema sa kojima se suočava ova populacija mladih kao što su vlastita očekivanja koja imaju pri osamostaljivanju, potom informiranost o temeljnim ljudskim pravima, njihova potreba za institucionalnom podrškom, te socijalna prihvaćenost, odnosno stereotipi i predrasude sa kojima se u svojim sredinama susreću mladi koji izlaze iz brige.

Organizacija SOS Dječija sela BiH je i pokrenula ovaj projekat s ciljem da podrži socijalnu inkluziju mladih kroz njihovo osnaživanje i osposobljavanje za zagovaranje posredstvom mreže koja će uključiti mlade, ali i druge aktere relevantne za njihovu socijalnu participaciju. Projekat je sufinansiran od strane Organizacije Kinder Perspectief, iz Holandije te je definiran kao dugoročan jer se odnosi na socijalnu inkluziju mladih, proces koji traje i trajat će dok postoji i sama socijalna isključenost.

U svim akcijama u vezi s djecom, bez obzira da li ih poduzimaju javne ili privatne, društvene, dobrotvorne institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interesi djeteta bit će od prvenstvenog značaja. (čl. 3. Konvencije o pravima djeteta). John Eekelaar definira najbolji interes djeteta ističući: “Dovesti dijete na prag zrelog doba sa maksimumom prilika za formiranje i traženje životnih ciljeva koji se, što je moguće više, manifestiraju kao vlastiti izbor”. Ovaj savremeni zakonski koncept još nije bio predmetom jedne sveobuhvatne studije, a kao takav, mora se stalno prilagođavati zahtjevima koje život sa sobom nosi. Termin najbolji interes djeteta je temeljni zakonski princip koji je usmjeren ka ograničenju autoriteta koji odrasli imaju nad djecom. Ovaj princip se zasniva na činjenici da je odraslima povjerena uloga da mogu donositi odluke u ime djece samo zbog činjenice da djeca nemaju dovoljno iskustva ili sposobnosti za donošenje autonomnih odluka” istakla je Džamna Duman, autorica dokumenta „Pravni osnov i okvir za pokretanje kampanje javnog zagovaranja za unapređenje satusa i položaja djece i mladih koji napuštaju brigu“.

Video pogledajte ovdje