Završen projekat “Superbus” – Igrom do prihvatanja različitosti

Na ceremonjiji dodjele certifikata volonterima održanoj danas u hotelu Hollywood završen je projekat”Superbus” – Igrom do prihvatanja različitosti podržan od strane PORTICUS fondacije, Austrija. Projekat je realiziran u periodu od 01. septembra 2017. do 31. augusta 2018. godine., a sve sa ciljem kako bi se pružila podrška djeci u učenju, te ojačali i uvezali mladi kroz volonterski angažman u lokalnoj zajednici.

Projekat se realizirao na području 7 bosanskohercegovačkih gradova: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Gračanica, Maglaj i Srebrenica i bilo je uključeno ukupno 183 volontera. Kreirana je mreža mladih ljudi od dobi od 15-29 godina, koji su pružili ukupno 7000 volonterskih sati instruktivne nastave za 456 djece. Instruktivna nastava je organizirana za djecu koja su smještena u alternativnim oblicima brige ili odrastaju u porodicama pod rizikom od razdvajanja, te inače nemaju pristup besplatnim vanškolskim aktivnostima, instrukcijama i pomoći pri učenju.

Tim organizacije SOS Dječija sela BiH je implementirajući projekat “Superbus – Igrom do prihvatanja različitosti” obučio volontere osnovama rada sa djecom i mladima kroz aktuelne teme: poštovanje ljudskih i dječijih prava, nejednakost, prevencija diskriminacije ranjivih društvenih grupa, prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, promocija volonterizma i vrijednosti multikulturalnosti.

“Organizacija SOS Dječija sela BiH je izuzetno ponosna na sve mlade koji su bili uključeni u projekat. Svi mladi koji su volontirali sat ili više sedmično sa djecom i podržali ih u učenju dobili su trenig iz “playpedagogije” kao i trening upravljanja projektnim ciklusom. Kroz projekat “Superbus – igrom do prihvatanja različitosti” mladi volonteri su postali pozitivan uzor djeci  s kojom su radili, a naučili su i kako funkcionira nevladin sektor i na koji način mogu sami rješavati probleme u svojoj lokalnoj zajednici“– istakla je Tatjana Rukavina Fazlić, saradnica za mobilne edukativne aktivnosti.