fbpx

SOS Dječija sela BiH osigurala izradu drugog dopunjenog izdanja “Priručnika za vođenje slučaja u centrima za socijalni rad u FBiH”

 

SOS Dječija sela BIH, u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, a uz finansijsku podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, pripremili su “Priručnik za vođenje slučaja u centrima za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine”. Priručnik je izrađen u okviru Projekta “Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH” i za cilj ima unapređenje postojećih procedura koje se u obliku usluga i mehanizama koriste za identifikaciju i kreiranje preventivnih mjera iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

Osnovna svrha i motiv za izradu ovog priručnika je prepoznavanje potrebe da se u prvom redu stručni radnici prepoznaju kao nosioci velike odgovornosti, ali i progresa koji na taj način ostvaruju korisnici njihovih usluga, te da ih se u nastojanjima da nastave sa pozitivnom praksom podrži strukturalnim okvirom, koji će im dati sigurnost i otkloniti eventualne nejasnoće u podjeli odgovornosti u pojedinim fazama procjene i rada.

Prvi korak u smjeru poboljšanja postojećih servisa je standardizacija aktuelnih alata za identifikaciju u smislu razvoja adekvatne metodologije za blagovremeno uključivanje rizičnih pojedinaca i skupina u postojeće procedure. Korištenje ove metodologije u znatnoj mjeri olakšava kreiranje koraka koji bi predstavljali optimalnu podršku pojedincima i porodicama u potrebi i osnaživali ih u onim područjima funkcioniranja koja su životnom situacijom najviše pogođene. Ako bi se navedeni ciljevi ostvarili, nužno je postojanje standardiziranog okvira za vođenje slučaja pri centrima za socijalni rad. Standardizirani okviri, osim poboljšanja postojeće prakse i unifikacije samog postupka, podržaće i socijalne radnike i druge stručnjake u njihovom radu, te dovesti do veće operativnosti i komparabilnosti prikupljenih podataka u smislu njihove dijagnostičke i prognostičke vrijednosti. Metodološki okvir nudi veći stepen sistematičnosti u radu stručnih timova te podjelu odgovornosti.

Organizacija SOS Dječija sela BiH u svom radu godinama primjenuje standardiziranu metodologiju “Vođenja slučaja”  i kao značajan partner u provođenju socijalnih reformi, nastoji sa profesionalnicama u socijalnom radu podijeliti dobre prakse primjene metodologije. S tim u vezi, “Priručnik za vođenje slučaja u centrima za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine”, dostupan je i u elektronskoj verziji na sljedećem linku:

http://fmrsp.gov.ba/?p=6100