fbpx

Promocija rezultata edukacije profesionalaca u oblasti hraniteljstva u FBiH

Predstavnici organizacije SOS Dječija sela BiH, u suradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku danas su na konferenciji održanoj u prostoru Hotela „Ibis“ prezentirali rezultate edukacije profesionalaca u oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH. Edukacija je dio projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“, koji uz podršku vlade Republike Njemačke, organizacija SOS Dječija sela BiH provodi od oktobra 2018. godine.

„U proteklih šest mjeseci realizirali smo edukaciju u dva segmenta – edukaciju Master trenera za obuku profesionalaca na kojoj su učestvovale 4 osobe, te edukaciju nove grupe od 16 edukatora u oblasti hraniteljstva. Profesionalci koji su prošli kroz edukaciju su predstavnici 13 Centara za socijalni rad iz 9 kantona. U sklopu edukacije budući edukatori su kao praktičnu obuku educirali i grupe hranitelja u svojim lokalnim zajednicama, te je ukupno obuhvaćeno  56 hranitelja. Svim polaznicima edukacije danas su uručeni certifikati od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, te su tako postali certificirani edukatori u oblasti hraniteljstva za područje Federacije BiH”, istakla je Edmira Aščić, menadžerica projekta “Jačanje Sistema socijalnih usluga u BiH”.

Edukacija je provedena prema modelu koji pruža standardiziran, konzistentan i struktuiran okvir za procjenu i odabir hranitelja na osnovu kompetencija, te podršku hraniteljima tokom pružanja usluga hraniteljstva kao i podršku tokom njihovog kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Naredni koraci u implementaciji projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ usmjereni su na nastavak pružanje podrške u jačanju kapaciteta profesionalaca centara za socijalni rad u primjeni metodologije vođenja slučaja, te unaprijeđenje stručne podrške hraniteljskim porodicama. Vrlo važan dio projekta je i kreiranje kvalitetnog pravnog okvira, koji treba da bude od pomoći donositeljima politika da odrede prioritete za buduća ulaganja koja potiču kontinuirani razvoj kvaliteta socijalnih usluga uz osiguravanje njihove najšire dostupnosti, finansijske priuštivosti, sveobuhvatnosti, usmjerenosti na zadovoljavanje stvarnih potreba korisnika, kontinuiteta u pružanju usluge za vrijeme trajanja potrebe i ekonomičnosti pružanja socijalnih usluga, imajući u vidu da većina socijalnih usluga u velikoj mjeri zavisi od finansiranja.

Video možete pogledati ovdje