Prezentacija rezultata projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“

Organizacija SOS Dječija sela BiH u periodu oktobar/novembar 2019 organizovala je seriju sastanaka i radionica sa predstavnicima vlasti, centara za socijalni rad, ustanova i NVO sektora kojima je u fokusu unapređenje sistema socijalne zaštite u BiH. Na sastancima i radionicama  učestvovalo je preko 200 predstavnika institucija i partnerskih organizacija.

Cilj sastanaka je bio podizanje svijesti profesionalaca i donosioca odluka o važnosti donošenja novih, jasnih i kvalitetnih zakonskih okvira i unapređenja standarda u oblasti socijalnih usluga kroz partnersko djelovanje svih aktera. Osim toga prezentirane su aktivnosti i rezultati projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“, te predstavljena iskustva i prakse organizacije SOS Dječijih sela BiH u sistemu usluga prevencije, jačanja položaja mladih iz alternativne brige i drugih ranjivih kategorija. Projekat se implementira u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike Federacije BiH i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz finansijsku podršku  Vlade Savezne Republike Njemačke.

Članovi tima koji implementiraju projekat „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ su sa učesnicima radionica zajednički analizirali postojeće usluge i standarde, a za potrebe kreiranja smjernica za donošenje novih zakonskih okvira koji će staviti fokus na sve korisnike socijalne zaštite kojima je neophodan novi, kvalitetan sistem usluga kroz koji će svi imati jednak tretman.

Aktivnosti projekta usmjerene su i ka jačanju kapaciteta lokalnih stručnjaka putem metodologija koje garantuju bolju zaštitu i kvalitetnije usluge za ranjive grupe stanovništva u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta SOS Dječija sela BiH podržavaju standardizaciju i kvalitetu pružanja socijalnih usluga, jačaju profesionalne kapacitete lokalnih stručnjaka za korištenje metodologija „PRIDE – obuka hraniteljskih porodica i profesionalaca“ i „Case Management – proces vođenja slučaja osnaživanja porodica“.

Projekat također podrazumijeva i unaprijeđenje sistema upravljanja bazama podataka centara za socijalni rad i edukaciju profesionalaca o korištenju baze, kao i javnu zagovaračku kampanju za podizanje svijesti javnosti o važnosti unaprijeđenja sistema socijalnih usluga.