fbpx

Održan okrugli sto na temu „Alternativna briga i prava djece“

Organizacija SOS Dječija sela BiH, zajedno sa partnerima projekta, održala je okrugli sto na temu „Alternativna briga i prava djece“. Tema okruglog stola bili su izazovi i dobre prakse vezane za prava djece u alternativnom smještaju, a u sve u cilju jačanja prava djece i mladih.

Diskusiju o unapređenju dobrih praksi i poboljšanju uslova vodili su partneri projekta sa kojima Organizacija bilježi dugogodišnju uspješnu saradnju- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Centara za socijalni rad Ze-Do kantona, predstavnici JU Dom – Porodica Zenica, te nevladine organizacije koje se brinu o djeci i mladima iz alternativne brige kao i mlade osobe iz alternativne brige.

Projektni tim predstavio je dosadašnje rezultate projekta. Pored realizacije Treninga za trenere (ToT) za stručnjake i mlade, te tri lokalna treninga realizovana u RS i FBiH, a koji predstavljaju ključnu komponentu projekta, izrađeni su Analiza stanja o primjeni prava djece u sistemu alternativne brige u BiH, priručnici za treninge za mlade i profesionalce, te su uspostavljene Upravljačke grupe projekta za Federaciju BiH i za Republiku Srpsku. Takođe, prezentovan je i uspješno realizovani Konsultativni sastanak sa partnerima na projektu koji je zbog situacije uzrokovane  pandemijom COVID-19 održan umjesto Uvodne konferencije.

Svi učesnici donijeli su sljedeće zajedničke zaključke i preporuke koje se prije svega fokusiraju na najbolje interese djece, jer je važno osluškivati njihove želje i potrebe:

  • Najbolji interes djeteta prije svega!
  • Lična odgovornost i etika svakog profesionalca su temelj rada sa djecom u alternativnom smještaju
  • Neophodno je uključivanje djece u sve procese koji ih se tiču tokom svih faza trajanja alternativne brige ali i savjetodavno nakon izlaska iz brige
  • Dokumenti poput Priručnika za vođenje slučaja, Smjernica za procjenu i utvrđivanje najboljih prava djeteta i UN Smjernica za alternativno zbrinjavanje djece trebaju biti obavezujući za sve profesionalce
  • Podrška profesionalcima treba biti osigurana i kroz savjetodavnu ulogu inspekcijske službe
  • Neophodna je vertikalna odgovornost za realizaciju konvencija, podrška od strane države u implementaciji preuzetih obaveza
  • Izuzetno je važna podrška profesionalcima kroz razmjenu praksi i iskustava, te umrežavanju svih aktera uključenih u proces rada sa djecom
  • Potrebna je redovna podrška ustanovama socijalne zaštite na lokalnom nivou u izgradnji kapaciteta i unapređenju resursa
  • Uključivanje pozitivnih primjera mladih ljudi u edukaciji profesionalaca doprinosi kvalitetu edukacije i podizanju motivacije profesionalaca

Okrugli stol je održan u oviru projekta „Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u BiH“ uz podršku Vlade Republike Češke, i u suradnji sa Češkom Razvojnom Agencijom. Opšti cilj ovog projekta je doprinos unapređenju praksi u oblasti prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini, kroz izgradnju kapaciteta stručnjaka iz sistema socijalne zaštite i mladih iz alternativne brige, te saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama, kao i podizanje svijesti o potrebi kontinuiranih obuka za izgradnju kapaciteta stručnjaka.

U narednom periodu SOS Dječija Sela Bosne i Hercegovine nastavljaju pružanje podrške profesionalcima i mladim ljudima kroz organizaciju okruglih stolova u drugim regijama, kao i realizaciju lokalnih treninga za profesionalce i mlade ljude.