fbpx

COVID-19: ZAŠTITA DJECE I POMOĆ PORODICAMA U POTREBI

Brzo širenje virusa uzročnika COVID-19 primoralo je vlasti da preduzmu neophodne mjere kako bi osigurali zdravlje i bezbijednost građanima. Zaposlenici SOS Dječijih sela posvećeni su preduzimanju svih mogućih koraka kako bi zaštitili djecu i pomogli porodicama u potrebi, stoga pozivamo vlasti, pružatelje brige i zajednice da pažljivo motre situaciju te da djeluju kako bi svakom djetetu garantirali zaštitu i brigu.

Iako su, prema posljednjim medicinskim istraživanjima, djeca ipak u manjoj mjeri pogođena virusom, zvaničnici, pružaoci brige, organizacije i zajednice trebaju biti posebno na oprezu kako trenutačna situacija ne bi dovela do ugrožavanja dječijih prava što za posljedicu može imati nastanak trauma sa dugoročnim posljedicama.

Djeca i mladi ljudi koji žive u okolnostima visokog rizika zanemarivanja, zloupotrebe, napuštanja, zlostavljanja, iskorištavanja i diskriminacije, mogu biti izloženi dodatnom riziku ukoliko je briga, podrška i monitoring od strane profesionalaca i socijalnih radnika ograničena zbog okolnosti prouzrokovanih korona virusom.

Dodatno, djeca i porodice koje su suočene sa socijalnom isključenošću i diskriminacijom, žive u prenapučenim i sanitarno neadekvatnim uslovima ili imaju već postojeće hronično zdravstveno stanje, kao što su imunološka deficijencija, srčana oboljenja ili dijabetes, još su u izraženijem riziku.

Opće stanje nesigurnosti i nestabilnosti zbog promjene dnevne rutine i mjera nametnutih u borbi sa COVID-19, negativno utiču na djecu i izazivaju pojačan stres, posebno kod djece sa traumatskim i iskustvima gubitka u vlastitoj porodici.

Nadležne institucije bi trebale vrlo pažljivo pratiti situaciju djece i porodica te ponuditi hitnu podršku porodicama koje pokazuju znakove nemogućnosti da pravilno brinu o svojoj djeci. Sve mjere poduzete u prevenciji širenja COVID-19 ne bi smjele ugroziti individualnu zaštitu svakog djeteta ili onemogućiti brigu koja im je potrebna.

Zbog toga je neophodno da vlasti osiguraju primjenu posebnih mjera koje bi osigurale zaštitu djece bez roditeljske brige kao i one djece koja su u potpunosti ovisna o brizi koju pružaju profesionalci i socijalni radnici, kako bi svima bila omogućena pravilna informacija i briga.

Odgovorni također trebaju obezbijediti profesionalcima iz direktne brige te socijalnim radnicima adekvatnu podršku kako bi nastavili raditi, bili u mogućnosti odgovoriti potrebama najranjivije djece i porodica. Potrebna im je zaštitna oprema, posebne uredbe vezane za rad te obuka i podrška kako bi sigurno nastavili obavljati svoj posao. Posebne mjere zaštite i osiguranja trebaju biti usvojene kako bi na adekvatan način kompenzirale profesionalacima i socijalnim radnicima rizik kojemu izlažu vlastito zdravlje obavljajući ovaj posao i time rizikuju prenošenje infekcije članovima svojih porodica.

Profesionalni pružatelji brige i socijalni radnici nezamjenjivi su kad god je potrebno osigurati  dobrobit djece i mladih.

Dodatna podrška će biti potrebna djeci i porodicama da održe balans dnevne rutine kako bi prevenirali negativne posljedice po mentalno zdravlje, održali proces obrazovanja, igru te obiteljsku komunikaciju i zajedništvo.

Profesionalci i socijalni radnici trebaju pažljivije pratiti porodice u kojima se roditelji već suočavaju sa finansijskim izazovima ili gdje postoje zdravstvene teškoće fizičke i mentalne prirode. Ove porodice su sada suočene s osjećajima nesigurnosti i dodatnog pritiska te odgovornosti da zadrže djecu u kući, van škole i uobičajenih vannastavnih aktivnosti. Profesionalci i socijalni radnici trebaju biti posebno oprezni u vezi sa rizikom od porodičnog nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djece.

Zajednice igraju ključnu ulogu u pružanju podrške i obavještavanja nadležnih kao i profesionalaca u slučaju da su djeca u riziku. Svaki član zajednice, komšije, članovi porodice, prijatelji ili ljekari trebaju biti svjesni potrebe da obrate posebnu pozornost na dobrobit djece oko njih. Svijest i aktivno učešće zajednica bit će od ključne važnosti kako bi se osigurala sigurnost djece i mladih ljudi te pružila podrška porodicama i servisima u zajednici.

SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine pružaju kvalitetnu brigu za preko 1000 djece koja su izgubila roditeljsku brigu ili su u riziku da je izgube u cijeloj Bosni i Hercegovini. Organizacija obezbjeđuje redovno vođstvo kroz nastalu situaciju svojim profesionalcima u brizi i ostalim zaposlenicima bazirano na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Pridržavamo se svih preporuka izdatih od odgovornih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine te preduzimamo mjere zaštitite djece i zaposlenika i doprinosimo naporima zaštite javnog zdravlja u našem radnom kontekstu.

SOS Dječija sela

Bosna i Hercegovina