fbpx

Projekat „Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini“

Institucije u BiH su prepoznale trenutak u kojem je neophodno strateški promišljati u smijeru stvaranja pravnog okvira i pretpostavki za uspostavu novog, kvalitetnijeg sistema, ali i pronalaženja pouzdanih partnera u osiguranju jedinstvenog, pravednijeg i odgovornijeg pristupa svim korisnicima socijalne zaštite.

Organizacija SOS Dječija sela BiH i partneri projekta kroz ovaj važni proces žele doprinijeti unaprjeđenju ekonomskog i socijalnog statusa djece, mladih, starih i porodica kao i doprinijeti boljem funkcioniranju i jačanju zajednice u kojoj živimo.

Prezentacija rezultata projekta

FBiH

SOS_JSSUuBiH_Izvjestaj2019-A4_FBiH_12-2019-1

RS

SOS_JSSUuBiH_Izvjestaj2019-A4_RS_12-2019-1

Realizacijom ovoga projekta doprinosi se stvaranju pravnog okvira i pretpostavki za uspostavu pravednijeg i efikasnijeg sistema socijalne zaštite, unapređenju socijalnih usluga i znanja lokalnih stručnjaka. Dostizanjem ciljeva postavljenih u projektu postiže se zajednički cilj svih nas koji brinemo o društveno zanemarenim skupinama stanovništva, a to je unaprjeđenje ekonomskog položaja i životnih uvjeta djece, mladih, porodica i ostalih te pravednije i odgovornije društvo sa jednakim mogućnostima za sve.

Budući pravni okvir treba da bude od pomoći donositeljima politika da odrede prioritete za buduća ulaganja koja potiču kontinuirani razvoj kvaliteta socijalnih usluga uz osiguravanje njihove najšire dostupnosti, finansijske priuštivosti, sveobuhvatnosti, usmjerenosti na zadovoljavanje stvarnih potreba korisnika, kontinuiteta u pružanju usluge za vrijeme trajanja potrebe i ekonomičnosti pružanja socijalnih usluga, imajući u vidu da većina socijalnih usluga u velikoj mjeri zavisi od finansiranja.

U svrhu postizanja navedenih ciljeva, potrebno je unaprijediti i dalje ojačati partnerske odnose između institucija i organizacija kako bi usaglasili zajedničke stavove i utvrdili optimalan put rješavanja nagomilanih problema društveno zanemarenih skupina i pojedinaca.

SOS Djecija sela

Aktivnosti projekta:

  1. Pružanje podrške u procesu donošenja zakona i kreiranju standarda za podizanje kvalitete socijalnih usluga.
  2. Jačanje kapaciteta 200 lokalnih stručnjaka za korištenje metodologija:
  • PRIDE – obuka hraniteljskih porodica i profesionalaca
  • Case Management – process vođenja slučaja
  1. Unaprijeđenje sistema upravljanja bazama podataka centara za socijalni rad i edukacija profesionalaca o korištenju unaprijeđene baze
  2. Javna kampanja zagovaranja za kreiranje novih zakonskih rješenja i standarda te podizanje svijesti javnosti o problemima sa kojima se susreću društveno zanemarene skupine i pojedinci zbog nepostojanja jedinstvenog sistema socijalnih usluga.

Kreiranje novog, kvalitetnijeg sistema socijalnih usluga je ključ efikasnijeg načina pružanja socijalne zaštite društveno zanemarenim skupinama i pojedincima.