fbpx

Projekat „Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini“

Institucije u BiH su prepoznale trenutak u kojem je neophodno strateški promišljati u smijeru stvaranja pravnog okvira i pretpostavki za uspostavu novog, kvalitetnijeg sistema, ali i pronalaženja pouzdanih partnera u osiguranju jedinstvenog, pravednijeg i odgovornijeg pristupa svim korisnicima socijalne zaštite.

Organizacija SOS Dječija sela BiH i partneri projekta kroz ovaj važni proces žele doprinijeti unaprjeđenju ekonomskog i socijalnog statusa djece, mladih, starih i porodica kao i doprinijeti boljem funkcioniranju i jačanju zajednice u kojoj živimo.

Prezentacija rezultata projekta

FBiH

SOS_JSSUuBiH_Izvjestaj2019-A4_FBiH_12-2019-1

RS

SOS_JSSUuBiH_Izvjestaj2019-A4_RS_12-2019-1

Realizacijom ovoga projekta doprinosi se stvaranju pravnog okvira i pretpostavki za uspostavu pravednijeg i efikasnijeg sistema socijalne zaštite, unapređenju socijalnih usluga i znanja lokalnih stručnjaka. Dostizanjem ciljeva postavljenih u projektu postiže se zajednički cilj svih nas koji brinemo o društveno zanemarenim skupinama stanovništva, a to je unaprjeđenje ekonomskog položaja i životnih uvjeta djece, mladih, porodica i ostalih te pravednije i odgovornije društvo sa jednakim mogućnostima za sve.

Budući pravni okvir treba da bude od pomoći donositeljima politika da odrede prioritete za buduća ulaganja koja potiču kontinuirani razvoj kvaliteta socijalnih usluga uz osiguravanje njihove najšire dostupnosti, finansijske priuštivosti, sveobuhvatnosti, usmjerenosti na zadovoljavanje stvarnih potreba korisnika, kontinuiteta u pružanju usluge za vrijeme trajanja potrebe i ekonomičnosti pružanja socijalnih usluga, imajući u vidu da većina socijalnih usluga u velikoj mjeri zavisi od finansiranja.

U svrhu postizanja navedenih ciljeva, potrebno je unaprijediti i dalje ojačati partnerske odnose između institucija i organizacija kako bi usaglasili zajedničke stavove i utvrdili optimalan put rješavanja nagomilanih problema društveno zanemarenih skupina i pojedinaca.

SOS Djecija sela

Aktivnosti projekta:

  1. Pružanje podrške u procesu donošenja zakona i kreiranju standarda za podizanje kvalitete socijalnih usluga.
  2. Jačanje kapaciteta 200 lokalnih stručnjaka za korištenje metodologija:
  • PRIDE – obuka hraniteljskih porodica i profesionalaca
  • Case Management – process vođenja slučaja
  1. Unaprijeđenje sistema upravljanja bazama podataka centara za socijalni rad i edukacija profesionalaca o korištenju unaprijeđene baze
  2. Javna kampanja zagovaranja za kreiranje novih zakonskih rješenja i standarda te podizanje svijesti javnosti o problemima sa kojima se susreću društveno zanemarene skupine i pojedinci zbog nepostojanja jedinstvenog sistema socijalnih usluga.

Kreiranje novog, kvalitetnijeg sistema socijalnih usluga je ključ efikasnijeg načina pružanja socijalne zaštite društveno zanemarenim skupinama i pojedincima.

Organizacija SOS Dječija sela BiH, u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike  organizovala je sastanak Radne grupe za izradu Zakona o socijalnim uslugama u FBiH tokom kojeg je razmatran radni materijal koji je pripremilo ministarstvo.

Tokom dva dana sastanka članovi radne grupe su vodili konstruktivnu i stručnu raspravu o materijalu, sugestijama i prijedlozima koje su pripremili članovi radne grupe predstavnici federalnog i kantonalnih ministarstava, UNICEF-a i organizacije SOS Dječija sela BiH, kao i o sljedećim koracima koje će biti potrebno poduzeti kako bi ovaj materijal bio pretočen u Nacrt i uveden u daljnju proceduru.

Jedna od tačaka o kojoj su raspravljali članovi radne grupe  je i „Plan javnih konsultacija“ o materijalu, kao sljedeći korak u proceduri izrade Zakona. Također, članovi radne grupe su se složili i oko pokretanja javne kampanje koja će pratiti proces konsultacija kako bi ga učinila vidljivim i jasnijim široj javnosti, predstavnicima institucija, donosiocima odluka na svim nivoima ali i profesionalcima koji će direktno, kada se usvoji novi Zakon, implementirati isti u praksi. Na kraju, dogovoreno je da svi partneri u ovom procesu realiziraju niz zajedničkih aktivnosti i ulože  dodatne napore do kraja 2020 godine, kako bi ostvarili cilj svih aktera u procesu: unaprijeđen, standardiziran i ojačan sistem socijalnih usluga  u FBiH.