Leaving Care

Glasovi mladih koji napuštaju alternativnu brigu (Care Leavers Voices) projekat je dio aktivnosti u sklopu strateškog opredjeljenja SOS Dječijih sela BiH da unaprijedi politike i prakse koje se tiču mladih koji napuštaju neki od oblika alternativne brige ali i da unaprijedi njihovu kvalitativnu i kvantitativnu uključenost u BiH društvu. Projekat je podržan od strane holandske nevladine organizacije Kinder Perspectief.

Trajanje projekta: April 2018 – April 2019

Cilj projekta:

Povećati kvalitetu i dostupnost brige za mlade koji napuštaju alternatini oblik brige i njihovo socijalno uključivanje u BiH uz puno poštivanje ljudskih prava sudjelovanjem i aktivizmom.

Leaving care
Brini o meni

Brini o meni (Care for Me – C4M)

Projekat zagovaranja za kvalitetniju socijalnu zaštitu djece bez roditeljskog staranja i djece pod rizikom gubitka roditeljskog staranja

Ovo je međunarodni projekat koji je organizacija SOS Children's Villages International pokrenula 2012. godine pod motom:“Vjerujemo da svako dijete ima pravo na kvalitetnu brigu i zaštitu.“ Projekat je zasnovan na Smjernicama za alternativno zbrinjavanje djece, okvir UN, koje daju osnovu i direktne upute za zaštitu djece bez roditeljskog staranja i djece koja su u riziku da izgube roditeljsko staranje.

U Bosni i Hercegovini je, kao priprema za projekat, krajem 2013. godine provedeno istraživanje o alternativnim oblicima zaštite za djecu bez roditeljskog staranja i na osnovu rezultata definisani su specifični ciljevi projekta, kao i četiri ključne poruke koje su osnova za sve aktivnosti koje ćemo u projektu realizovati:

Trajanje projekta: januar 2014. – decembar 2016. godine

Opšti cilj projekta je zagovaranje za razvoj sistema zaštite djece u BiH u skladu s najboljim interesima djeteta kroz kvalitetnu porodičnu brigu i usluge koje pružaju porodični oblici zbrinjavanja

Važno mi je

Priprema za samostalan život, projekat zagovaranja za pitanja mladih koji napuštaju javnu brigu

Trajanje projekta: januar 2009. – decembar 2012. godine

Opšti cilj projekta je zagovaranje za prava mladih bez roditeljskog staranja koji žive u alternativnim oblicima brige kako bi što pripremljeniji stupili u samostalan život, koristeći sve dostupne usluge i servise u zajednici u kojoj žive.

Važno mi je