fbpx

Leaving Care

Projekat Glasovi mladih koji napuštaju alternativnu brigu dio je  aktivnosti u sklopu strateškog opredjeljenja SOS Dječijih sela BiH da unaprijedi politike i prakse koje se tiču mladih koji napuštaju neki od oblika alternativne brige ali i da unaprijedi njihovu kvalitativnu i kvantitativnu uključenost u BiH društvu. Projekat je podržan od strane holandske nevladine organizacije Kinder Perspectief.

Cilj projekta:

Povećati kvalitetu brige za mlade koji napuštaju alternativni oblik brige i njihovo socijalno uključivanje u BiH uz puno poštivanje ljudskih prava kroz sudjelovanje i aktivizam.

Leaving care
Brini o meni

Brini o meni (Care for Me – C4M)

Projekat zagovaranja za kvalitetniju socijalnu zaštitu djece bez roditeljskog staranja i djece pod rizikom gubitka roditeljskog staranja

Ovo je međunarodni projekat koji je organizacija SOS Children's Villages International pokrenula 2012. godine pod motom:“Vjerujemo da svako dijete ima pravo na kvalitetnu brigu i zaštitu.“ Projekat je zasnovan na Smjernicama za alternativno zbrinjavanje djece, (agencija UN), koje daju osnovu i direktne upute za zaštitu djece bez roditeljskog staranja i djece koja su u riziku da izgube roditeljsko staranje.

U Bosni i Hercegovini je, kao priprema za projekat, krajem 2013. godine provedeno istraživanje o alternativnim oblicima zaštite za djecu bez roditeljskog staranja i na osnovu rezultata definisani su specifični ciljevi projekta, kao i četiri ključne poruke koje su osnova za sve aktivnosti koje ćemo u projektu realizovati.

 Cilj projekta:

Zagovaranje za razvoj sistema zaštite djece u BiH u skladu s najboljim interesima djeteta kroz kvalitetnu porodičnu brigu i usluge koje pružaju porodični oblici zbrinjavanja.

Važno mi je

Projekat zagovaranja za pitanja mladih koji napuštaju javnu brigu ” Važno mi je”, dio je aktivnosti priprema za samostalan život mladih.

Cilj projekta:

Zagovaranje za prava mladih bez roditeljskog staranja koji žive u alternativnim oblicima brige kako bi što pripremljeniji stupili u samostalan život, koristeći sve dostupne usluge i servise u zajednici u kojoj žive.

Važno mi je