fbpx

Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini

Projekat je započeo 2019. godine i traje do kraja 2021. godine, a realizovaće se na području cijele Bosne i Hercegovine. Ciljne grupe koje se projektom planiraju obuhvatiti su:

  • 100 stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite,
  • 50 mladih iz alternativne brige.

Konkretne projektne aktivnosti obuhvataju: izvođenje situacione analize, adaptaciju, pripremu i distribuciju materijala za obuke, provođenje obuka za trenere, provođenje lokalnih treninga za stručne radnike iz sistema alternativne brige, realizaciju okruglih stolova uz učešće stručnih radnika i predstavnika relevantnih institucija iz sistema alternativne brige, nevladinih organizacija, ali i mladih koji odrastaju u sistemu alternativne brige.

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju praksi u oblasti prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini, što se planira postići realizacijom specifičnih ciljeva:

1. Izgradnja kapaciteta stručnjaka iz sistema socijalne zaštite i mladih iz alternativne brige da prihvate pristup orijentisan na prava djece u njihovoj praksi.

2. Saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama, te podizanje svijesti o potrebi kontinuiranih obuka za izgradnju kapaciteta stručnjaka.

 

Brojna istraživanja su pokazala da se djeca i mladi koji odrastaju u alternativnoj brizi suočavaju sa većim stepenom socijalne isključenosti u odnosu na mlade koji odrastaju u svojim porodicama porijekla. U cilju smanjenja stepena socijalne isključenosti osmišljen je program „Obuka stručnjaka koji rade sa djecom u alternativnoj brizi” jer su upravo ti stručnjaci  prepoznati kao ključni faktori osnaživanja mladih u alternativnoj brizi da učestvuju u procesima koji utiču na njihove živote, kao i za promociju njihovih prava. Programi obuke su osmišljeni s ciljem da pomognu izgradnju kapaciteta stručnih radnika u primjeni principa zasnovanih na dječijim pravima u svakodnevnom radu sa djecom i mladima, a provedeni su 2015. i 2016. godine u 8 zemalja Evropske Unije: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Italija, Latvija, Mađarska i Rumunija. Isti program obuke u okviru projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji” je završen 2019. godine.

Projekat „Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini” predstavlja nastavak primjene dobrih praksi i iskustava, ispoljenih kroz prethodno realizovane projekte, s tim da ima i dodatnu komponentu u segmentu osnaživanja mladih u alternativnoj brizi. Ovaj projekat finansira Vlada Republike Češke, u implementaciji Češke razvojne agencije, a provodi se u saradnji sa kolegama iz SOS Children's Villages Czech Republic, SOS Children's Villages International i Fondacijom SOS Dečija sela Srbija.

Lokalni partneri u Bosni i Hercegovini su  Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i kantonalna ministarstva iz oblasti socijalne zaštite, kao i udruženja NARKO-NE, NERDA  i LIR CD.

Susret mladih i obuka sa voditeljicom Almandinom Guma

Opširnije...

Održan je prvi susret mladih, odabranih da učestvuju u treningu trenera, sa timom projekta “Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u BiH”, a putem video linka su se upoznali i sa voditeljicom obuke Almandinom Guma. Mlade osobe će se u narednom periodu upoznati detaljnije o dječijim pravima, posebno o pravima djece i mladih iz sistema alternativne brige, kao i o načinu primjene tih prava u praksi. Po završetku treninga za trenere mlade osobe će svoja znanja i iskustva prenijeti na lokalnim treninzima u nekoliko gradova u BiH modelom “peer to peer” i na taj način osnažiti 50 djece i mladih iz alternativne brige u BiH.

Formiranje Upravljačke grupe za projekat “Jačanje prava djece u alternativnoj brizi BiH”

Opširnije...

Dosadašnje rezultate projekta prezentovali smo na sjednici Radnog tijela za praćenje implementacije zakona o hraniteljstvu, u organizaciji  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Članovi Radnog tijela su dali saglasnost na prijedlog da preuzmu ulogu Upravljačke grupe za praćenje provedbe pomenutog projekta. Prezentirana je analiza stanja o primjeni prava djece u alternativnoj brizi u BiH, odabrano je 20 stručnjaka (treneri za trenere) koji rade sa djecom i mladima iz  sistemu alternativne brige koji su  prepoznati kao ključni faktori osnaživanja mladih da učestvuju u procesima koji utiču na njihove živote, te je predstavljen i početak održavanja  online (ToT for Youth) treninga za  5 mladih osoba iz alternativne brige koje će u 10 lokalnih zajednica prenijeti svoja znanja, iskustva za 50 djece i mladih o važnosti promocije prava mladih u alternativnoj brizi.

Online trening za mlade ‘’Upoznaj svoja prava’’

Opširnije...

Tokom mjeseca jula održavamo Online trening za mlade ‘’Upoznaj svoja prava’’, koristeći metodologiju zasnovanu na dobrim praksama i u kombinaciji sa aktivnostima refleksije i učenja.

U treningu za trenere za mlade učestvuje 5 mladih osoba iz alternativne brige, koji će steći dodatno znanje o pravima djece, načinu i pristupu mladima i djeci iz sistema alternativne brige, te će moći prenijeti naučene vještine i iskustva drugim mladim ljudima i djeci u lokalnoj zajednici (peer to peer metodologijom).

Tokom dosadašnje četiri sesije online treninga kroz praktične vježbe i prezentacije mladi su mogli iznijeti svoja iskustva i mišljenje na temu primjene i kršenja dječijih prava u BiH, a vodeći se Konvencijom o pravima djece, te UN Smjernicama za alternativno zbrinjavanje djece

Potpisani Protokoli o međusobnoj saradnju na aktivnostima unapređenja položaja djece i mladih u alternativnoj brizi sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle, Udruženjem za prevenciju ovisnosti NARKO-NE iz Sarajeva, te sa Udruženjem građana LIR Civilno društvo iz Banjaluke.

Opširnije...

Protokoli su potpisani u namjeri da se ostvari saradnja u okviru implementacije projekta „Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini“.

Saradnja će se realizovati u sljedećim poljima djelovanja:

  • saradnja u realizaciji treninga za mlade, na temu primjene prava djece u alternativnoj brizi, a u vidu podrške razvoju i jačanju kapaciteta mladih,
  • zagovaranje u oblasti unapređenja položaja djece i mladih u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini,
  • promocija demokratskih vrijednosti, saradnje i rada u partnerstvu sa porodicom i zajednicom, tolerancije, poštovanja različitosti, spolne i rodne ravnopravnosti, te saradnje mladih u Bosni i Hercegovini.