fbpx

Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini

Projekat je započeo 2019. godine i traje do kraja 2021. godine, a realizovaće se na području cijele Bosne i Hercegovine. Ciljne grupe koje se projektom planiraju obuhvatiti su:

  • 100 stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite,
  • 50 mladih iz alternativne brige.

Konkretne projektne aktivnosti obuhvataju: izvođenje situacione analize, adaptaciju, pripremu i distribuciju materijala za obuke, provođenje obuka za trenere, provođenje lokalnih treninga za stručne radnike iz sistema alternativne brige, realizaciju okruglih stolova uz učešće stručnih radnika i predstavnika relevantnih institucija iz sistema alternativne brige, nevladinih organizacija, ali i mladih koji odrastaju u sistemu alternativne brige.

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju praksi u oblasti prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini, što se planira postići realizacijom specifičnih ciljeva:

1. Izgradnja kapaciteta stručnjaka iz sistema socijalne zaštite i mladih iz alternativne brige da prihvate pristup orijentisan na prava djece u njihovoj praksi.

2. Saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama, te podizanje svijesti o potrebi kontinuiranih obuka za izgradnju kapaciteta stručnjaka.

 

Brojna istraživanja su pokazala da se djeca i mladi koji odrastaju u alternativnoj brizi suočavaju sa većim stepenom socijalne isključenosti u odnosu na mlade koji odrastaju u svojim porodicama porijekla. U cilju smanjenja stepena socijalne isključenosti osmišljen je program „Obuka stručnjaka koji rade sa djecom u alternativnoj brizi” jer su upravo ti stručnjaci  prepoznati kao ključni faktori osnaživanja mladih u alternativnoj brizi da učestvuju u procesima koji utiču na njihove živote, kao i za promociju njihovih prava. Programi obuke su osmišljeni s ciljem da pomognu izgradnju kapaciteta stručnih radnika u primjeni principa zasnovanih na dječijim pravima u svakodnevnom radu sa djecom i mladima, a provedeni su 2015. i 2016. godine u 8 zemalja Evropske Unije: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Italija, Latvija, Mađarska i Rumunija. Isti program obuke u okviru projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji” je završen 2019. godine.

Projekat „Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini” predstavlja nastavak primjene dobrih praksi i iskustava, ispoljenih kroz prethodno realizovane projekte, s tim da ima i dodatnu komponentu u segmentu osnaživanja mladih u alternativnoj brizi. Ovaj projekat finansira Vlada Republike Češke, u implementaciji Češke razvojne agencije, a provodi se u saradnji sa kolegama iz SOS Children's Villages Czech Republic, SOS Children's Villages International i Fondacijom SOS Dečija sela Srbija.

Lokalni partneri u Bosni i Hercegovini su  Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i kantonalna ministarstva iz oblasti socijalne zaštite, kao i udruženja NARKO-NE, NERDA  i LIR CD.

Susret mladih i obuka sa voditeljicom Almandinom Guma

Opširnije...

Održan je prvi susret mladih, odabranih da učestvuju u treningu trenera, sa timom projekta “Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u BiH”, a putem video linka su se upoznali i sa voditeljicom obuke Almandinom Guma. Mlade osobe će se u narednom periodu upoznati detaljnije o dječijim pravima, posebno o pravima djece i mladih iz sistema alternativne brige, kao i o načinu primjene tih prava u praksi. Po završetku treninga za trenere mlade osobe će svoja znanja i iskustva prenijeti na lokalnim treninzima u nekoliko gradova u BiH modelom “peer to peer” i na taj način osnažiti 50 djece i mladih iz alternativne brige u BiH.

Formiranje Upravljačke grupe za projekat “Jačanje prava djece u alternativnoj brizi BiH”

Opširnije...

Dosadašnje rezultate projekta prezentovali smo na sjednici Radnog tijela za praćenje implementacije zakona o hraniteljstvu, u organizaciji  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Članovi Radnog tijela su dali saglasnost na prijedlog da preuzmu ulogu Upravljačke grupe za praćenje provedbe pomenutog projekta. Prezentirana je analiza stanja o primjeni prava djece u alternativnoj brizi u BiH, odabrano je 20 stručnjaka (treneri za trenere) koji rade sa djecom i mladima iz  sistemu alternativne brige koji su  prepoznati kao ključni faktori osnaživanja mladih da učestvuju u procesima koji utiču na njihove živote, te je predstavljen i početak održavanja  online (ToT for Youth) treninga za  5 mladih osoba iz alternativne brige koje će u 10 lokalnih zajednica prenijeti svoja znanja, iskustva za 50 djece i mladih o važnosti promocije prava mladih u alternativnoj brizi.

Online trening za mlade ‘’Upoznaj svoja prava’’

Opširnije...

Tokom mjeseca jula održavamo Online trening za mlade ‘’Upoznaj svoja prava’’, koristeći metodologiju zasnovanu na dobrim praksama i u kombinaciji sa aktivnostima refleksije i učenja.

U treningu za trenere za mlade učestvuje 5 mladih osoba iz alternativne brige, koji će steći dodatno znanje o pravima djece, načinu i pristupu mladima i djeci iz sistema alternativne brige, te će moći prenijeti naučene vještine i iskustva drugim mladim ljudima i djeci u lokalnoj zajednici (peer to peer metodologijom).

Tokom dosadašnje četiri sesije online treninga kroz praktične vježbe i prezentacije mladi su mogli iznijeti svoja iskustva i mišljenje na temu primjene i kršenja dječijih prava u BiH, a vodeći se Konvencijom o pravima djece, te UN Smjernicama za alternativno zbrinjavanje djece

Potpisani Protokoli o međusobnoj saradnju na aktivnostima unapređenja položaja djece i mladih u alternativnoj brizi sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle, Udruženjem za prevenciju ovisnosti NARKO-NE iz Sarajeva, te sa Udruženjem građana LIR Civilno društvo iz Banjaluke.

Opširnije...

Protokoli su potpisani u namjeri da se ostvari saradnja u okviru implementacije projekta „Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini“.

Saradnja će se realizovati u sljedećim poljima djelovanja:

  • saradnja u realizaciji treninga za mlade, na temu primjene prava djece u alternativnoj brizi, a u vidu podrške razvoju i jačanju kapaciteta mladih,
  • zagovaranje u oblasti unapređenja položaja djece i mladih u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini,
  • promocija demokratskih vrijednosti, saradnje i rada u partnerstvu sa porodicom i zajednicom, tolerancije, poštovanja različitosti, spolne i rodne ravnopravnosti, te saradnje mladih u Bosni i Hercegovini.

Lokalni trening za mlade’’ Upoznaj svoja prava’’

Opširnije...

Mladi najbolje razumiju mlade!

  • Šta treba da znaš pri izlasku iz sistema brige?
  • Koju podršku i od koga možeš očekivati nakon izlaska iz sistema zbrinjavanja
  • Kako ostvariti pravo na participaciju pri donošenju važnih odluka o životu u sistemu alternativne brige?

Na ova i još mnoga pitanja, svojim vršnjacima iz JU Dječiji Dom Mostar odgovarali su mladi iz alternativne brige pri SOS Dječijim selima BiH koje su završili online trening za trenere ‘’Upoznaj svoja prava’’.

Kroz diskusiju mladi koji su prenijeli stečena znanja na svoje vršnjake još jednom su pokazali koliko peer to peer metodologija motiviše mlade da govore o svojim pravima i čuju mišljenja i iskustva svojih vršnjaka.

Projekat „Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini” predstavlja nastavak primjene dobrih praksi i iskustava iz drugih 8 zemalja kroz prethodno realizovane projekte s stručnjacima ali i dodatnu komponentu u segmentu osnaživanja mladih u alternativnoj brizi.

Lokalni trening za stručnjake  na temu ‘’Alternativna briga i prava djece’’

Opširnije...

Održali smo trening za stručnjake, socijalne radnike i psihologe, iz Centara za socijalni  rad Hercegovačko – neretvanskog Kantona na temu ‘’Alternativna briga i prava djece’’.

Kroz praktične primjere i vježbe razgovarali smo o najboljim interesima djeteta, nediskriminaciji, paritcipaciji i informacijama koje su važne za prava djece i mladih. Učesnicima smo prezentovali osnovna prava  djece prema Konvenciji o pravima djece i UN smjernice za zbrinjavanje mladih u alternativnoj brizi.

Važna je participacija djece u Učesnice su istakle da im metodologija koja je korištena može pomoći da na drugačiji način posmatraju primjenu dječijih prava i važnost participacije djece u donošenju odluka važnih za njihove živote.